Mladi za zajednicu!

OSNOVNE INFORMACIJE

 

Naziv projekta: Mladi za zajednicu!

Nositelj: Udruga za održivi razvoj Pozitiva Samobor:

Partner: Pučko otvoreno učilište Samobor

Davatelj sredstava: Središnji državni ured za demografiju i mlade

Razdoblje provedbe: 01.01. – 31.12.2022.

Ukupan iznos financiranja: 92.325,00 kn

Opis: Projekt je usmjeren na razvijanje građanskih kompetencija sudionika kroz aktivnosti neformalne edukacije usmjerene na povećanje informiranosti i poticanje aktivne participacije mladih u lokalnoj zajednici.

Osnovni preduvjet za ostvarenje društvenog i političkog utjecaja mladih je povećanje razine njihove informiranosti o načinima i mogućnostima aktivne participacije, što ovaj projekt nastoji ostvariti kroz set aktivnosti koje razvijaju njihove građanske kompetencije, potiču inicijativu, uče građanskoj odgovornosti te ih opremaju alatima i vještinama za aktivno uključivanje u oblikovanje odluka od njihova interesa.

CILJEVI I REZULTATI

 

Glavni problem na čije se rješavanje projektom nastoji utjecati jest nedovoljna informiranost mladih o građanskom društvu, demokraciji, procesu odlučivanja i načinu aktivnog građanskog djelovanja na području Grada Samobora i Grada Svete Nedelje.

Glavni cilj projekta je povećanje razine informiranosti i razumijevanja funkcioniranja lokalnih procesa odlučivanja, razvijanje odgovornosti za aktivno sudjelovanje u odlučivanju te poticanje građanske angažiranosti mladih u Gradu Samoboru i Gradu Svetoj Nedelji.

Specifični ciljevi projekta su: razvijanje znanja sudionika o strateškim dokumentima te o procesima donošenja odluka od interesa za mlade na lokalnoj i regionalnoj razini; povećanje razine informiranosti mladih o savjetima mladih i organizacijama civilnog društva te poticanje uključivanja u njihov rad; uspostava i sustavno promicanje dijaloga između mladih i donositelja odluka na lokalnoj razini; osposobljavanje sudionika za poštivanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom društvu.

Projektne aktivnosti temelje se na neformalnim metodama učenja, a uključuju ciklus od 10 radionica usmjerenih na povećanje znanja sudionika u području lokalnog procesa odlučivanja, strateških dokumenata za mlade, rada Savjeta mladih, rada civilnog sektora te rada gradske uprave i Gradskog vijeća.

Materijalni rezultat projekta bit će digitalni vodič za aktivno građanstvo u jedinicama lokalne samouprave u kojima se provodi projekt, dok su glavni nematerijalni rezultati ishodi učenja sudionika, posebice razvoj njihovih građanskih kompetencija. Projekt će uključiti ukupno 72 mladih s područja Grada Samobora i Grada Svete Nedelje, s fokusom na uključivanje mladih sa smanjenim mogućnostima.

RASPORED AKTIVNOSTI

 

DATUM / RAZDOBLJE AKTIVNOST OPIS ZADUŽENJE / NAPOMENA
Siječanj 2022. Pripremne aktivnosti Grafički dizajn i izrada vizualnog identiteta; kreiranje baze kontakata za osiguranje vidljivosti, komunikacija s medijima, izrada pripremnih projektnih materijala,sastanci prijavitelja, partnera i provoditelja, osmišljanje kampanje za povećanje vidljivosti projekta i informiranja korisnika na web stranici. Izrada podstranice projekta na službenoj stranici prijavitelja. Pozitiva Samobor

Vanjski izvoditelji

Veljača – studeni 2022. Provedba javne kampanje Izrada materijala za provedbu javne kampanje (vizuala, slogana i sadržaja koji će biti diseminirani putem web stranice projekta, društvenih mreža i medija). Uspostavljanje kanala za širenje informacija. Izrada vremenskog plana provedbe kampanje. Provedba kampanje uz definirane sadržaje i kanale uz kontinuiranu reviziju učinaka i prilagodbu daljnjih aktivnosti. Pozitiva Samobor

Vanjski izvoditelji

Ožujak 2022. Politički ustroj na lokalnoj razini i procesi donošenja odluka Radionica temeljena na metodama neformalne edukacije – diskusija, simulacija i igra uloga. Cilj radionice je upoznati sudionike s načinom funkcioniranja tijela jedinica lokalne samouprave, načinom njihova izbora te djelokrugu rada. Kroz interaktivnu prezentaciju i simulaciju cilj je sudionike upoznati s procesom donošenja odluka na lokalnoj razini, s posebnim fokusom na ulogu Savjeta mladih te donošene odluka od interesa za mlade. Pozitiva Samobor
Travanj 2022. Lokalni strateški dokumenti za mlade

 

Centar za mlade Bunker

Radionica temeljena na metodama neformalne edukacije – istraživanje, rad u skupinama, diskusija. Cilj radionice je upoznati sudionike sa strateškim dokumentima od interesa za mlade na lokalnoj razini kao što su Odluka o osnivanju Savjeta mladih (i Zakon o Savjetima mladih), Gradski program djelovanja za mlade te lokalnih Strategija razvoja. Uz navedeno, cilj je aktivno uključiti sudionike u osmišljanje i provedbu aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi navedenih dokumenata.

Sudionici će biti upoznati s ulogom i djelovanjem Centra za mlade Bunker

Pozitiva Samobor

POU

Svibanj 2022. Što radi Savjet mladih? Radionica temeljena na metodama neformalne edukacije – istraživanje, igra uloga, diskusija. Cilj radionice je informirati sudionike o osnovnim odrednicama te ulozi Savjeta mladih u procesima donošenja odluka na lokalnij razini. Sudionici će biti upoznati s procesom izbora članova, ključnim zakonskim odrednicama te strateškim i operativnim dokumentima vezanim za djelovanje Savjeta. Vanjski izvoditelj
Lipanj 2022. Uloga civilnog sektora Radionica temeljena na metodi razmjene iskustava i primjera dobrih praksi, koja uključuje sudionike i lokalne organizacije civilnog društva. Cilj radionice je upoznavanje sudionika s radom organizacija civilnog društva u lokalnom aspektu te njihovom ulogom u procesu oblikovanja, donošenja i provedbe lokalnih odluka. Sudionici će biti upoznati s osnovama pokretanja civilnih inicijativa te osnivanja organizacija civilnog društva, kao i mogućnošću uključivanja u rad postojećih organizacija. Pozitiva Samobor
Srpanj 2022. Informiranje javnosti o radu gradske uprave Radionica temeljena na metodama prezentacije i istraživanja. Cilj radionice je upoznati sudionike sa strukturom i djelokrugom rada gradske uprave te podići razinu njihove informiranosti o mogućnosti ostvarivanja vlastitih prava te ispunjavanja građanskih dužnosti. U okviru ove radionice sudionici će se susresti s donositeljima odluka, kojima će imati prilike postaviti pitanja te se upoznati s njihovim radom i iskustvima u procesu oblikovanja odluka od interesa za mlade. Pozitiva Samobor
15.07.2022. Polugodišnje izvješće Opisno izvješće, financijsko izvješće, prikaz pojedinačnih troškova (poštom i u elektroničkom obliku)  
Rujan 2022. Simulirana sjednica Gradskog vijeća Ciklus od 2 radionice koji je usmjeren na upoznavanje sudionika s radom i djelokrugom Gradskog vijeća te simuliranje procesa donošenja odluka na lokalnoj razini. Sudionici će se upoznati s Poslovnikom Vijeća, oblikovati i predlagati točke dnevnog reda te raspravljati i donositi odluke u okviru simulirane sjednice. Sudionici će raditi u manjim timovima, pod mentorstvom donositelja odluka. Pozitiva Samobor
Listopad – studeni 2022. Izrada digitalne brošure Objedinjavanje ishoda učenja sudionika te ishoda provedenih radionica u materijalni rezultat projekta – vodič za aktivno građanstvo u jedinicama lokalne samouprave u kojima se provodi projekt (djelokrug rada tijela, prava i obveze, procesi donošenja odluka, uloga Savjeta mladih, strateški dokumenti i dr.) Pozitiva Samobor

POU

Prosinac 2022. Diseminacijske aktivnosti Provedba prezentacija usmjerenih na predstavljanje projektnih rezultata relevantnim dionicima; predstavljanje ishoda učenja sudionika; dostavljanje materijalnih projektnih rezultata u cilju osiguranja njihove eksploatacije; diseminacija rezultata na službenim stranicama i društvenim mrežama te putem medija. Pozitiva Samobor
15.01.2023. Finalno izvješće Opisno izvješće, financijsko izvješće, prikaz pojedinačnih troškova (poštom i u elektroničkom obliku) + prilozi (isključivo u elektroničkom obliku)  

IZ NOVOSTI:

Designed & Developed by ThemeXpert
hrHrvatski